Opiekun dzienny, jakie są wymagania w tej pracy?

wymagania dzienny opiekun

Opieka dzienna nad dziećmi musi odbywać się w bezpiecznych warunkach i być prowadzona przez odpowiednio przygotowaną do tej roli osobę. Bezpieczeństwo maluchów stanowi zawsze priorytet dla rodziców, a także opiekunów. W dalszej części artykułu przedstawimy wymogi jak zostać opiekunem dziennym, a także czym zajmuje się osoba na tym stanowisku.

Dzienny opiekun – co to znaczy? Definicja prawna

Według Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, która reguluje kwestie związane z organizacją oraz funkcjonowaniem opieki nad maluchami, dziennym opiekunem jest: “osoba fizyczna:

 • prowadząca działalność na własny rachunek albo
 • zatrudniana przez podmioty (…) na podstawie umowy o pracę albo umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia”.

Dzienny opiekun – kto to?

Opiekun dzienny to osoba, która zajmuje się opieką nad dziećmi w wieku od 20. tygodnia życia do ukończenia 3 lat, w ilości do maksymalnie pięciu dzieci. Jego działania mają na celu objęcie troską maluchy w zakresie pielęgnacji, edukacji i wychowania, a ponadto odpowiada on za prawidłowe stymulowanie rozwoju dziecka. Ma on obowiązek zapewnić maluchowi opiekę w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych.

Opieka dzienna dla dzieci daje możliwość organizowania instytucjonalnej opieki w żłobku lub klubie malucha, ale także prowadzenia samodzielnej formy opieki, szczególnie w miejscowościach, gdzie nie ma potrzeby otwierania żłobka ze względu na małą ilość dzieci.

Kiedy można zostać opiekunem dziennym?

Osoba chcąca podjąć zatrudnienie jako dzienny opiekun dziecka może pracować w tym charakterze, o ile spełnia określone ustawą wymogi, a także ma do tego odpowiednie przeszkolenie. Co więcej, kandydatka na opiekunkę dzienną powinna mieć pewne cechy charakteru, takie jak:

 • odpowiedzialność, 
 • kreatywność, 
 • empatyczność, 
 • cierpliwość;
 • zaangażowanie.

Zapisz się na “Szkolenie dla Dziennego Opiekuna”, by zdobyć wiedzę z zakresu dziennej opieki nad dziećmi

Wymogi jak zostać opiekunem dziennym

Aby sprawować opiekę dzienną nad dziećmi, należy spełniać określone w ustawie wymagania, które zostały opracowane w celu zapewnienia maluchom bezpieczeństwa. W związku z tym dziennym opiekunem może być osoba, która:

 • daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
 • nie jest pozbawiona i nie ma ograniczenia władzy rodzicielskiej;
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny;
 • nie została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub na tle seksualnym;
 • posiada wiedzę i kompetencje niezbędne do wykonywania tej pracy;
 • odbyła szkolenie z udzielania pierwszej pomocy.

dzienny opiekun wymagania

Jak zostać dziennym opiekunem? Kształcenie dziennego opiekuna

Warto zdecydować się na “Szkolenie dla Dziennego Opiekuna” online oferowane przez naszą placówkę, które kompleksowo omawia tematy dotyczące dziennej opieki nad dziećmi. Jest to doskonałe rozwiązanie dla każdej osoby ceniącej sobie:

 • komfort nauki w wybranym przez siebie miejscu, 
 • łatwość dostępu do materiałów,
 • zgodność treści ze wszelkimi standardami,
 • oszczędność czasu na dojazdy.

Należy dodać, że treść materiałów zgodna jest z wymogami MPiPS, a absolwent “Szkolenia dla Dziennego Opiekuna” otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu potwierdzające nabyte umiejętności zgodne z obowiązującym wzorem MPiPS. Ponadto nie trzeba odnawiać uzyskanych dokumentów, ponieważ są one dożywotnie i zapewniają pełne wymagane kwalifikacje.