Opiekun w żłobku. Na czym polega ta praca?

Dziecko w żłobku musi mieć zapewnione bezpieczne warunki, jest to główny cel tego typu placówek. Dlatego też stanowisko opiekunki w żłobku powinna dostać osoba odpowiedzialna, zapewniająca prawidłową opiekę. W dalszej części artykułu omówimy, kim jest opiekun żłobkowy, na czym polega jego praca, a także jakimi dziećmi może się zajmować.

Opiekun żłobkowy, czyli kto?

Opiekun żłobkowy to inne określenie dla opiekunki w żłobku/klubie dziecięcym, czyli osoby zatrudnionej do opieki nad maluszkami przebywającymi w placówkach oświatowych wskazanych w nazwie stanowiska. Warto dodać, że jest to zawód umieszczony w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania i został on oznaczony kodem: 531107. 

opiekun w zlobku

Opiekunka w żłobku – praca z niemowlętami?

Opiekunka w żłobku pracuje z niemowlętami, ponieważ sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20. tygodnia życia do ukończenia 3. roku życia. Natomiast w przypadku klubu malucha opiekun dziecięcy zajmuje się podopiecznymi dopiero od ukończenia 1. roku życia. Takie przedziały wiekowe zostały ustanowione Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Na ile dzieci przypada jeden opiekun w żłobku?

Według prawa jeden opiekun w żłobku może sprawować opiekę nad maksymalnie 8 maluchami

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy w grupie znajduje się: 

  • dziecko z niepełnosprawnością,
  • dziecko wymagające szczególnej opieki, 
  • dziecko poniżej ukończeniem 1. roku życia.

Wtedy to na jednego opiekuna w żłobku przypada maksymalnie 5 maluchów.

Zdobądź wiedzę potrzebną do pracy jako opiekun żłobkowy na “Szkoleniu na Opiekuna w Żłobku lub Klubie Dziecięcym”

Na czym polega praca opiekunki w żłobku?

Opiekun żłobkowy wykonuje czynności: opiekuńcze, pielęgnacyjne i wychowawcze dostosowane do wieku oraz potrzeb dziecka. Praca opiekunki w żłobku polega na realizowaniu zadań przypisanych do placówki sprawującej opiekę. Określone one zostały w Ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Według art. 10.: “do zadań żłobka (…) należy w szczególności:

  • zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
  • zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
  • prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka”.

Kształcenie do pracy opiekuna w żłobku

Aby pracować jako opiekun w żłobku, należy nabyć umiejętności pozwalające realizować prawidłową opiekę nad maluchami. Co więcej, osoba na tym stanowisku powinna wiedzieć, w jaki sposób wspierać rozwój dzieci oraz zapewnić im bezpieczeństwo. Wiedzę w tym zakresie może zdobyć na oferowanym przez nas “Szkoleniu na Opiekuna w Żłobku lub Klubie Dziecięcym”.

Należy podkreślić, że uczestnik tego szkolenia po pozytywnym zakończeniu kształcenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Kursant nie musi się martwić o wiarygodność otrzymanego dokumentu, ponieważ Krajowy Instytut Medyczny posiada zgodę na jego organizację od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Co oznacza, że “Szkolenie na Opiekuna w Żłobku lub Klubie Dziecięcym” spełnia narzucone wymogi i standardy kształcenia.