Budowanie odporności emocjonalnej u dzieci w żłobku i przedszkolu

opieka nad dziećmi

Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi stanowi wyzwanie nie tylko dla dzieci, ale również i dorosłych. Dlatego też warto od najmłodszych lat kształtować odporność psychiczną. Więcej na ten temat, a także o emocjonalnym radzeniu sobie z trudnościami i sposobami wspierania tej odporności, omówimy w dalszej części artykułu.

Emocjonalne radzenie sobie z trudnościami

Emocjonalne radzenie sobie z trudnościami to zjawisko polegające na uruchomieniu przez daną osobę procesów, które mają na celu regulowanie emocji wywołanych w wyniku sytuacji stresującej. Objawia się m.in.:

 • zaprzeczeniem, 
 • unikaniem zagrożenia, 
 • wycofaniem,
 • racjonalizacją,
 • oddzieleniem się od problemu. 

Celem emocjonalnego radzenia sobie z trudnościami jest poprawa swojego samopoczucia, a nie faktyczne rozwiązanie problemu. 

Co to jest odporność emocjonalna u dzieci?

Odporność emocjonalna, a także poznawcza i społeczna, odnosi się do odporności psychicznej dziecka. Dotyczy ona radzenia sobie z sytuacjami stresującymi i trudnymi, np. związanymi z rozczarowaniem lub zawstydzeniem.

Wymienia się następujące źródła odporności psychicznej dziecka:

 1. Zasoby zewnętrzne dotyczące wsparcia dziecka, takie jak: 
  • relacje zbudowane na zaufaniu;
  • zachęcanie dziecka do samodzielności;
  • poszukiwanie pomocy w sytuacjach trudnych itp.
 2. Zasoby wewnętrzne, czyli pewne przekonania i postawy dziecka, takie jak:
  • świadomość bycia kochanym;
  • znajomość swoich mocnych i słabych stron;
  • poczucie sprawstwa itp.
 3. Kompetencje społeczne i  umiejętności interpersonalne dziecka, takie jak:
  • komunikowanie się;
  • radzenie sobie z uczuciami;
  • umiejętność oceny własnego temperamentu itp.

Wspieranie emocji dziecka a rola rodziców

Rodzina ma kluczowy wpływ na prawidłowy rozwój dziecka, a w tym budowanie jego odporności psychicznej. Rodzice są pierwszymi osobami, z którymi maluch buduje swoją więź, a ponadto ich zachowanie wpływa na poczucie bezpieczeństwa u dziecka. 

Co więcej, w kształtowaniu odporności psychicznej istotne są:

 • pozytywne postawy rodzicielskie,
 • udzielanie wsparcia,
 • okazywanie uczuć, 
 • wsparcie emocjonalne, 
 • zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa.

Naucz się rozpoznawania potrzeb rozwojowych dziecka na “Szkoleniu Uzupełniającym dla Opiekuna w Żłobku lub Klubie Dziecięcym”

Rozwijanie odporności w przedszkolu i żłobku

Jednym z zadań żłobków i przedszkoli jest wspieranie prawidłowego rozwoju dziecka, w tym kształtowanie umiejętności społecznych czy kompetencji emocjonalnych. Wymaga to zdobycia odpowiedniej wiedzy i umiejętności z tego zakresu, ponieważ opiekunowie poprzez wspieranie odporności psychicznej maluchów mają wpływ na to, jak w późniejszych latach  radzą sobie w szkole i w kontaktach z innymi osobami.

Działania mające na celu rozwijanie odporności psychicznej dziecka:

 • organizowanie ćwiczeń, których celem jest nauczenie ich radzenia sobie w sytuacjach trudnych lub w regulowaniu emocji;
 • zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla dzieci zmagających się z trudną sytuacją, np. utrata bliskiej osoby;
 • edukowanie rodziców w zakresie wspierania emocji dziecka;
 • zapewnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry w placówce oświatowej. 

Rozwijanie kompetencji opiekunów dzieci 

Wiedza i doświadczenie opiekunów i wychowawców dzieci ma znaczenie w osiąganiu zamierzonych celów, a także we wspieraniu prawidłowego rozwoju maluchów. Warto zatem stale rozwijać swoje kompetencje w tym zakresie, co dotyczy również rodziców.

opiekun dzieci

W ofercie naszej Instytucji znajduje się “Szkolenie Uzupełniające dla Opiekuna w Żłobku lub Klubie Dziecięcym”, który przybliża uczestnikowi tematykę stymulowania wszechstronnego rozwoju dziecka, w tym: rozpoznawania potrzeb, szans i zagrożeń rozwoju malucha oraz sposobów wczesnego wspomagania tego rozwoju. Ponadto kursant poznaje innowacyjne metody planowania, organizowania, monitorowania i dokumentowania tego, jak rozwija się dziecko oraz budowania relacji społecznych. Szkolenie to jest t dedykowane dla osób, które mają kwalifikacje opiekuna w żłobku, ale miały przerwę w pracy powyżej 6 miesięcy.

Warto dodać, że absolwent “Szkolenia Uzupełniającego dla Opiekuna w Żłobku lub Klubie Dziecięcym” otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Uczestnik nie musi się martwić o wiarygodność otrzymanego dokumentu, ponieważ Krajowy Instytut Medyczny posiada zgodę na jego organizację od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.