Opiekun dzienny – wymagania lokalowe, jakie trzeba spełnić

opieka nad dzieckiem

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 określa, że: “opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 może być organizowana w formie żłobka lub klubu dziecięcego, a także sprawowana przez dziennego opiekuna oraz nianię”. W dalszej części artykułu omówimy, jakie wymagania lokalowe musi spełnić opiekun dzienny.

Czym jest dzienny punkt opieki nad dziećmi?

Dziennym punktem opieki nad dziećmi określa się jedną z form instytucjonalnej opieki nad maluszkami. Jest ona sprawowana przez dziennego opiekuna, który dba o to, by zapewnić dziecku w wieku od 20. tygodnia życia do ukończenia 3 lat właściwą opiekę w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych.

W dziennym punkcie opieki nad dziećmi prowadzone są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne, które uwzględniają właściwy do wieku rozwój psychomotoryczny malucha. Podczas opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej dzienny opiekun ma obowiązek wziąć pod uwagę indywidualne potrzeby dziecka.

Poznaj sposoby rozpoznawania potrzeb rozwojowych dziecka na “Szkoleniu na Dziennego Opiekuna”

Opiekun dzienny: wymagania lokalowe 

Wobec opiekuna dziennego wymagania lokalowe zostały określone prawnie w taki sposób, aby zagwarantować maluchowi bezpieczne warunki. Nadzór w tej kwestii, a także kontrolę jakości opieki wykonywanej przez dziennego opiekuna sprawuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Wynika to z tego, że pełnienie funkcji dziennego opiekuna wymaga uzyskania wpisu do wykazu dziennych opiekunów, co dzieje się po zatwierdzeniu odpowiednich warunków przez odpowiedni organ wykonawczy.

Wymagania dotyczące lokalu, w którym sprawowana jest opieka przez dziennego opiekuna, zostały określone w art. 42. Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Określono w niej, że:

 1. “Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi w lokalu, do którego posiada tytuł prawny.
 2. Podmiot zatrudniający dziennego opiekuna może udostępnić lub wyposażyć lokal w celu sprawowania opieki przez dziennego opiekuna.
 3. W jednym lokalu może być sprawowana opieka przez więcej niż jednego dziennego opiekuna, z tym że w jednym pomieszczeniu przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci może być sprawowana opieka tylko przez jednego dziennego opiekuna”.

W związku z powyższym ustawa nie przewiduje specjalnych wymagań dotyczących budynku, w którym ma być sprawowana opieka przez dziennego opiekuna. Nie zwalnia to jednak z obowiązku spełnienia warunków higieniczno-sanitarnych oraz ochrony przeciwpożarowej.

Punkt opieki dziennej – wymagania wobec dziennego opiekuna

Punkt opieki dziennej powinien spełniać warunki, które umożliwią dzieciom bezpieczne przebywanie w tym miejscu. Wiąże się to także z obowiązkiem zapewnienia opiekuna odpowiednio przygotowanego do pracy z maluchami

Dziennym opiekunem może być osoba, która:

 • daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
 • nie jest pozbawiona i nie ma ograniczenia władzy rodzicielskiej;
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny;
 • nie została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub na tle seksualnym;
 • posiada wiedzę i kompetencje niezbędne do wykonywania tej pracy;
 • odbyła szkolenie z udzielania pierwszej pomocy. 

Szkolenie dla Dziennego Opiekuna

Oferowane przez nas “Szkolenie dla Dziennego Opiekuna” daje uczestnikom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do sprawowania prawidłowej opieki nad maluchami. W związku z tym podczas niego uczestnik zdobędzie wiedzę m.in. na temat:

 • rozpoznawania potrzeb rozwojowych dziecka, 
 • źródeł szans i zagrożeń rozwoju dziecka do lat 3;
 • budowania relacji z maluchem;
 • opieki pielęgnacyjnej i zdrowotnej;
 • kreowania przedmiotowego i społecznego środowiska rozwoju dziecka;
 • zabawy jako podstawowej forma aktywności.

Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Uczestnik nie musi się martwić o wiarygodność otrzymanego dokumentu, ponieważ Krajowy Instytut Medyczny posiada zgodę na jego organizację od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.