Czego nie może i nie powinna robić opiekunka?

Czy opiekun może podawać leki

Opiekunka w żłobku lub klubie malucha w swojej pracy musi kierować się bezpieczeństwem dzieci. Nie bez powodu zostały określone wymagania wobec osób, które chcą pracować na tym stanowisku. Rodzice, którzy oddają dzieci pod opiekę opiekunów, muszą mieć pewność, że ich maluchy są w “dobrych rękach”. W dalszej części artykułu odpowiemy na pytanie, czego nie może i nie powinna robić opiekunka w żłobku lub klubie malucha.

Czego nie wolno robić opiekunce? 

Praca opiekuna w żłobku lub klubie malucha wymaga postawy odpowiedzialności za dobrostan dzieci. Dlatego też prawo narzuca pewne wymagania wobec osób zatrudnionych do opieki nad najmłodszymi, a także wobec placówek, w których przebywają maluchy. Pisaliśmy o tym w artykule: Żłobek i klub dziecięcy: wymagania lokalowe oraz kadrowe.

Warto również wskazać, czego nie wolno robić opiekunce w żłobku i klubie malucha. Zapoznanie się tymi praktykami pozwoli uniknąć sytuacji stresujących lub konfliktowych.

Opiekunce nie wolno zostawiać dzieci bez opieki

Opiekunowie są odpowiedzialni za dzieci przebywające w żłobku lub klubie malucha, dlatego nie mogą zostawiać ich w sali bez opieki. To dlatego najczęściej na jedną grupę przypada większa ilość pracowników. W innym przypadku, gdy opiekun musi np. wyjść do toalety, powinien zadbać o zastępstwo. W ten sposób uniknie się pozostawienie dziecka bez pomocy w razie nieprzewidzianego wypadku.

Opiekunce nie wolno stosować “klapsów”

Nie ma usprawiedliwienia dla żadnej przemocy wobec dzieci, do której są także zaliczane tzw. “klapsy”. Jest to zachowanie niedopuszczalne! Uderzenie dziecka stanowi przestępstwo naruszenia nietykalności zamieszczony w kodeksie karnym. 

opiekun w żłobku

Innym zapisem zakazującym stosowanie kar cielesnych jest zapis w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym stanowiącym, że: “osobom wykonującym władzę rodzicielską oraz sprawującym opiekę lub pieczę nad małoletnim zakazuje się stosowania kar cielesnych”.

Opiekunka nie może oddawać dzieci osobie nieuprawnionej 

Opiekunka musi mieć pewność, że osoba przychodząca do żłobka lub klubu malucha po dziecko, jest osobą do tego uprawnioną. Każda placówka ma obowiązek zadbać o to, by zdobyć dane rodziców, opiekunów lub innych osób, które będą miały zgodę na odbieranie malucha. Po przyjeździe danej osoby do placówki po dziecko należy zweryfikować jej tożsamość.

Zdobądź przygotowanie do pracy w żłobku albo klubie malucha podczas “Szkolenia na Opiekuna w Żłobku lub Klubie Dziecięcym”

Czego nie powinna robić opiekunka?

Opiekunowie w żłobku powinni wykonywać powierzone im obowiązki w sposób sumienny i rzetelny zgodnie z etyką swojej pracy, a także być tolerancyjnym wobec innych przekonań religijnych i światopoglądów dziecka i jego rodziców. Co więcej, opiekunka reprezentuje także placówkę, w której jest zatrudniona, dlatego powinna wykazywać się kulturą osobistą.

Wobec tego opiekunka nie powinna:

  • narzucać własnych poglądów;
  • wypowiadać się w sposób wulgarny;
  • ubierać się niestosownie;
  • krytykować rodziców.

Czy opiekun może podawać leki?

Chociaż nie ma rozporządzenia ani ustawy wskazującej na zakaz podawania leków przez opiekunkę w żłobku, nie powinno się stosować takiej praktyki. W razie zauważenia pierwszych objawów choroby lub innych niepokojących symptomów należy poinformować rodziców dzieci. Warto dodać, że każda opiekunka w żłobku lub klubie malucha, ma obowiązek przeszkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

Jak zdobyć przygotowanie do pracy w żłobku?

Przygotowanie do pracy w żłobku można zdobyć podczas “Szkolenia na Opiekuna w Żłobku lub Klubie Dziecięcym”. Materiały dydaktyczne zostały opracowane przez naszych specjalistów w taki sposób, by kursant zdobył wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy z maluchami. Warto dodać, że absolwent po pozytywnym zakończeniu kształcenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.