Żłobek i klub dziecięcy: wymagania lokalowe oraz kadrowe

opiekun dziecka

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przebywającym w placówkach oświatowych stanowi główny cel, który muszą spełniać żłobki i kluby dziecięce. W związku z tym w trosce o maluchy nałożono na te miejsca różnego rodzaju wymagania wobec lokali, a na opiekunki w żłobku lub klubie dziecięcym warunki, które można umownie podzielić na trzy kategorie dotyczące: wykształcenia, prawa, zdrowia. Więcej na ten temat będziemy omawiali w dalszej części artykułu.

Gdzie określono wymogi dla lokalu żłobka lub klubu dziecięcego?

Aby lokal żłobka lub klubu dziecięcego spełniał wymagania, musi mieścić się w budynku lub jego części, która odpowiada wytycznym określonym w przepisach techniczno-budowlanych oraz przepisach o ochronie przeciwpożarowej. W innym przypadku budynek ten ma obowiązek realizować wymagania uzgodnione z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, w trybie określonym w tych przepisach. 

Ponadto wprowadzono Rozporządzenie z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy. Dokument ten reguluje warunki wobec placówek w celu zapewnienia bezpieczeństwa maluchów. W dalszej części artykułu przedstawimy kilka najważniejszych dotyczących budynku.

Poznaj naszą ofertę szkoleń umożliwiających kompleksowe przygotowanie do opieki nad dziećmi do lat 3.

Pomieszczenia i powierzchnia żłobka i klubu malucha

Żłobek lub klub dziecięcy musi posiadać pomieszczenie zbiorowe, czyli miejsce służące minimum 3-osobowej grupie dzieci, np. jako sala zabaw lub miejsce na odpoczynek. Jeżeli przebywa w nim do 5 podopiecznych musi mieć ono co najmniej 16 m2. Natomiast jeżeli liczba maluchów jest większa, metraż ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każdego kolejnego malucha w następujący sposób:

  • co najmniej 2 m2, jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie;
  • co najmniej 2,5 m2, jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie.

Dodatkowo poza pomieszczeniem zbiorowym należy zapewnić kuchnię dostosowaną do organizacji żywienia zbiorowego oraz pomieszczenia pomocnicze. Wśród nich wymienia się: szatnię, łazienkę, gabinet, schowek na rzeczy itp.

Jakie wymogi zdrowotne i prawne muszą spełniać opiekunki w żłobku lub klubie dziecięcym?

Jeśli chodzi o wymogi prawne, opiekunki w żłobku lub klubie dziecięcym muszą dawać rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi, a także nie mogą być uznane przez sąd za winne popełnienia przestępstwa. W przypadku nałożenia na tego pracownika obowiązku alimentacyjnego powinien się z niego wywiązywać. Co więcej, opiekunka w pracy z dziećmi nie może być osoba ubezwłasnowolniona lub pozbawiona władzy rodzicielskiej.

W kwestiach zdrowia najważniejsze jest, by pracownik żłobka lub klubu dziecięcego pomyślnie przeszedł przez wymagane badania lekarskie będące potwierdzeniem możliwości realizowania powierzonych obowiązków. 

kursy online dla opiekunów dzieci

Warto dodać, że do pracy z dziećmi nie powinny być zatrudnione osoby, u których zdiagnozowano:

  • zaburzenia psychiczne lub emocjonalne wpływające na zdolność opieki nad dziećmi;
  • uzależnienie od alkoholu, narkotyków czy innych substancji psychoaktywnych.

Wymagania dotyczące wykształcenia opiekunów w żłobku lub klubie dziecięcym

Pracę jako opiekunka w żłobku lub klubie dziecięcym może podjąć osoba, która uzyskała kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego albo ukończyła studia/studia podyplomowe na kierunku lub specjalności związanej z pedagogiką bądź wspomaganiem rozwoju.

Inną możliwością zdobycia wiedzy i umiejętności potrzebnych do objęcia tego stanowiska jest ukończony kurs opiekunki w żłobku online lub stacjonarnie. Jednak musi on kompleksowo przygotować uczestnika do sprawowania opieki nad dziećmi. Taką możliwość oferują szkolenia dostępne na stronie naszej Instytucji, a wśród nich:

Warto dodać, że pozytywnym zakończeniu kształcenia absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z obowiązującymi rozporządzeniami.