Etap rozwoju 3 latka pod koniec uczęszczania do żłobka

maluch a opieka nad dziećmi do lat 3

Opieka nad dziećmi do lat 3 ma duże znaczenie dla prawidłowego rozwoju malucha, dlatego też praca w żłobku wymaga odpowiedzialności. Ponadto opiekun musi wykazać się wiedzą i umiejętnościami umożliwiającymi właściwe wypełnianie swoich zadań zawodowych.

Jak dbać o potrzeby rozwojowe dziecka w żłobku?

Rozwój 3-latka, a także dzieci młodszych, uwarunkowany jest poczuciem bezpieczeństwa i zaufania do świata zewnętrznego. Te dwa czynniki dają podstawy do prawidłowego rozwijania się malucha. W związku z tym, żłobki oraz kluby malucha muszą spełniać wymogi określone przez prawo dotyczące standardów sanitarnych, zasad BHP i kadry. Opiekunowie powinni potrafić rozpoznawać potrzeby rozwojowe dziecka i dbać o ich prawidłową stymulację.

Rodzice, oddając dziecko pod opiekę, muszą mieć pewność, że ich pociecha znajduje się w miejscu, gdzie nic jej nie zagraża. Nie pozostaje to bez znaczenia dla malucha, ponieważ środowisko wpływa na jego rozwój, naukę i współpracę z grupą. Dlatego też żłobki i kluby malucha powinny zadbać o to, aby stworzyć przyjazną przestrzeń, która sprzyja rozwijaniu kompetencji poznawczych. 

Rozwój 3-latka – jakie umiejętności zyskuje dziecko w wieku żłobkowym?

Dzieci, które przebywają w żłobku są w wieku od 20. tygodnia do 3. roku życia. W tym okresie następują dynamiczne procesy w rozwoju somatycznym oraz psychicznym. Jest to czas kształtowania nowych umiejętności, takich jak: chodzenie, mówienie, kontrolowanie swojego ciała, nauka spożywania pokarmów o stałej konsystencji itp. 

Duże znaczenie ma rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka, ponieważ dzięki temu opiekun wie, jak wspierać malucha w procesie kształtowania pewnych czynności. Według B.M. i Ph.R. Newmanów wyodrębnia się zadania rozwojowe dzieci w wieku żłobkowym. Wśród nich występuje m.in.: społeczne przywiązanie, okrywanie przyczynowości, dojrzewanie funkcji sensorycznych i motorycznych.

Potrzeby rozwojowe dziecka a pomoc specjalistów

W kwestii rozwoju 3-latków i młodszych maluchów pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na dbaniu o potrzeby rozwojowe dziecka, a także edukacyjne poprzez ich rozpoznawanie i zaspokajanie. Ponadto powinno się uwzględniać jego możliwości psychofizyczne i czynniki środowiskowe, które mają znaczenie dla jego funkcjonowania w żłobku lub klubie malucha. 

rozwój 3 latka

Do rozpoznawania indywidualnych potrzeb dzieci wykorzystuje się bardzo często diagnozę funkcjonalną. Składa się na nią obserwacja malucha i opis problemu, zastanowienie się nad jego przyczynami. Dzięki temu można określić wpływ zaobserwowanych trudności na zachowanie dzieci i wskazanie czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia. Diagnoza pozwala określić potencjał rozwojowy ucznia i sposób działania w opiece nad dziećmi do lat 3.

Szkolenie Uzupełniające dla Opiekuna w Żłobku lub Klubie Dziecięcym

Szkolenie uzupełniające przeznaczone jest dla osób, które już mają kwalifikacje opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, jednak nie pracowały jako opiekun powyżej 6 miesięcy. Podczas kształcenia uczestnik pogłębi temat stymulowania wszechstronnego rozwoju malucha, a dokładniej zapozna się z:

  • rozpoznawaniem potrzeb rozwojowych dziecka;
  • źródłami szans i zagrożeń rozwoju dziecka do lat 3;
  • wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka;
  • innowacyjnymi metodami planowania, organizowania, monitorowania i dokumentowania procesu rozwoju dziecka;
  • budowaniem relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka.

Ponadto omawiane będą tematy związane z kompetencjami opiekuna, tj. odpowiedzialność prawna opiekuna i umiejętność radzenia sobie ze stresem i rozwiązywaniem problemów. Zapisy na szkolenie zbierane są na stronie – https://opiekun.net/kursy/2/szkolenie-uzupelniajace-dla-opiekuna-w-zlobku-lub-klubie-dzieciecym.

Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Uczestnik nie musi się martwić o wiarygodność otrzymanego dokumentu, ponieważ Krajowy Instytut Medyczny posiada zgodę na jego organizację od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.