Opiekun w żłobku i opiekun w klubie dziecięcym – czy to ten sam zawód?

opiekun w żłobku z dzieckiem

Zawód opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym cechuje się różnorodnością zdań, które mają wspierać rozwój dziecka, a także zapewnić mu bezpieczeństwo. W związku z tym osoby zatrudnione na tym stanowisku powinny mieć wszechstronną wiedzę i świadomość ciążącej na nich odpowiedzialności. Dlatego też muszą zdobyć odpowiednie przygotowanie do wypełniania swoich obowiązków zawodowych.

Klub dziecięcy a żłobek – podobieństwa i różnice

Podobieństwem pomiędzy klubem dziecięcym a żłobkiem jest cel tych placówek, tj. sprawowanie opieki nad maluchami. Każde z tych miejsc musi spełniać wymogi BHP określone w prawie, a maksymalny czas, w jakim dziecko przebywa w placówce, wynosi 10 godzin. Zarówno w klubie dziecięcym, jak i żłobku mogą przebywać maluchy do ukończenia 3 roku życia

Główną różnicą jest wiek, w jakim przyjmowane są dzieci – opieka w klubie malucha sprawowana jest nad dziećmi, które ukończyły 1. rok życia, a z kolei do żłobka przyjmowane są maluchy, które mają wiek minimum 20. tygodni

Zawód opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym

Jak wskazuje KZiS (klasyfikacja zawodów i specjalności) zawód opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym został sklasyfikowany pod numerem: 531107. Wspólny kod wskazuje, że mimo iż osoby na tym stanowisku pracują w różnych placówkach, to zakres ich obowiązków jest taki sam.

dziecko w żłobku

Głównym celem pracy opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym jest spełnianie funkcji opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi do lat 3. Pracownicy ci zajmują się organizacją czasu malucha w placówce, dbając przy tym o ich potrzeby fizjologiczne i psychospołeczne.

Kurs opiekuna w żłobku online – czy warto wybrać taką formą szkolenia?

Przyszły opiekun w żłobku wybiera kształcenie zdalne, ponieważ ma ono wiele zalet. Przede wszystkim jest to dużo wygodniejszą formą nauki, pozwalającą połączyć naukę z innymi aktywnościami zawodowymi. Wynika to z tego, że uczestnik kursu opiekuna w żłobku online może sam decydować o tym, w jakim miejscu i czasie będzie odbywała się jego nauka. Dlatego też może przyswajać wiedzę we własnym tempie, zgodnie ze swoimi możliwościami.

Ponadto zdalne kursy na opiekuna w żłobku opracowywane są w taki sposób, by materiały nie odbiegały od jakości szkoleń stacjonarnych. Warto dodać, że Krajowy Instytut Medyczny umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do pracy zarówno jako opiekun w żłobku, jak i klubie dziecięcym za sprawą Szkolenia na Opiekuna w Żłobku lub Klubie Dziecięcym. Program tego kursu zawiera następujące tematy:

  • psychologiczne podstawy rozwoju jednostki, 
  • rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa,
  • stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka,
  • kompetencje opiekuna dziecka.

Dokumenty wystawiane po kursie opiekuna w żłobku online

Absolwent Szkolenia na Opiekuna w Żłobku lub Klubie Dziecięcym po pozytywnym zakończeniu kształcenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Potwierdza ono zdobycie umiejętności zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania opartej na Międzynarodowym Standardzie ISCO. 

Warto dodać, że zaświadczenie to jest honorowane tak samo, jak dokument po ukończeniu szkolenia stacjonarnego.