Fazy rozwoju dziecka, czyli co powinien wiedzieć opiekun dzienny

fazy rozwoju dziecka

Placówki oświatowe mają duży wpływ na rozwój dziecka, niezależnie od tego, w jakim wieku się ono znajduje. Dlatego też szkoły, żłobki, kluby dziecięce itd. powinny zapewnić wykształconą kadrę, która odpowiednio zadba o malucha. W dalszej części artykułu omówimy kilka kwestii dotyczących dziennego opiekuna: kto to jest i jak definiuje się to stanowisko, a także poruszymy temat rozwoju poznawczego dziecka i wszechstronnego stymulowania rozwoju malucha.

Dzienny opiekun dziecka – kto to jest?

Dzienny opiekun to określenie stanowiska, na którym zadaniem jest sprawowanie opieki nad maluszkami. Został on umieszczony w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. Zawód ten oznaczono kodem: 531108.

Osoba sprawująca funkcję dziennego opiekuna zazwyczaj zajmuje się dziećmi w wieku od 20. tygodnia życia do ukończenia 3 lat. Najczęściej zatrudniona jest w żłobku lub klubie malucha, ale może również prowadzić samodzielną instytucjonalną formę opieki. Jego działania skupiają się na trosce nad podopiecznym w zakresie pielęgnacji, edukacji i wychowania, dzięki czemu dodatkowo odpowiada za prawidłowe stymulowanie rozwoju dziecka.

Dzienny opiekun – definicja prawna

Według Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 dziennego opiekuna definiuje się jako osobę fizyczną, która prowadzi działalność na własny rachunek lub zatrudniana jest przez podmioty na podstawie umowy o pracę albo umowy o świadczenie usług.

rozwój poznawczy dziecka

Rozwój poznawczy dziecka

Pierwsze 3 lata życia mają bardzo duże znaczenie dla prawidłowego kształtowania się funkcji psychicznych człowieka. Szczególnie że na rozwój poznawczy dziecka wpływa nie tylko jego własna aktywność, a także czynniki zewnętrzne, które czerpie ze środowiska. Dlatego też maluch odtwarza zachowania obserwowane u swoich rodziców. Jest to widoczne przede wszystkim podczas zabawy, która stanowi ważny element rozwoju poznawczego u dziecka.

Po co dziennemu opiekunowi wiedza na temat faz rozwoju dziecka?

Opiekun dzienny powinien mieć wiedzę na temat faz rozwoju dziecka, aby wiedzieć, jak wspierać prawidłowe funkcjonowanie podopiecznego. Ma to znaczenie nie tylko dla stymulowania aktualnego zachowania malucha, ale także wpływa na to, jaką osobą będzie w przyszłości. Fazy rozwoju dziecka do lat trzech to: okres niemowlęcy (przypada na 1. rok życia), okres poniemowlęcy (trwa od 2. do 3. roku życia).

Warto podkreślić, że człowiek rozwija się całościowo. Oznacza to, że pewne zmiany w obrębie jednego obszaru oddziałują na zmiany w innym. Dlatego też stymulowanie – niezależnie od fazy rozwoju dziecka – jest bardzo istotne. W okresie wczesnego dzieciństwa narzędziem, które temu służy, jest zabawa. Jednak opiekun dzienny powinien zawsze uwzględniać możliwości malucha, a także określić rytm pracy z dzieckiem. Szczególnie w sytuacji, gdy w grupie znajduje się podopieczny z niepełnosprawnością.

Jakie szkolenie uczy stymulowania rozwoju dziecka?

Stymulowanie rozwoju dziecka to jeden z głównych tematów poruszanych na Szkoleniu dla Dziennego Opiekuna. Dodatkowo podczas kursu omawiane są kwestie związane z fazami rozwoju dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa. Realizacja kursu w pełni przygotuje uczestnika do wypełniania obowiązków opiekuna dziennego. W związku z tym to szkolenie sprawdzi się zarówno dla osób pragnących podjąć pracę w tym zawodzie, jak i dla rodziców.

Uczestnik Szkolenia dla Dziennego Opiekuna po pozytywnym zakończeniu kształcenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Kursant nie musi się martwić o wiarygodność otrzymanego dokumentu, ponieważ Krajowy Instytut Medyczny otrzymał zgodę na jego organizację od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.