Zasady funkcjonowania żłobka – co powinien wiedzieć opiekun?

Opiekun w żłobku to pracownik, którego celem jest sprawowanie opieki nad dziećmi do lat 3. Oznacza to, że osoby na tym stanowisku zajmują się organizacją zajęć dla maluchów, a także dbają o ich potrzeby fizjologiczne i psychospołeczne. W pracy tej pomocne jest ustalenie zasad funkcjonowania placówki, o czym będziemy pisali w dalszej części artykułu. Dodatkowo odpowiemy na pytanie, czy żłobek podlega pod oświatę i czego można nauczyć się na kursie na opiekuna w żłobku.

Zasady funkcjonowania żłobka

Zasady funkcjonowania żłobka można podzielić na zewnętrzne i wewnętrzne. Pierwsze z nich związane są z wymaganiami narzucanymi przez przepisy, np. w Ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Ten akt prawny ustanawia wytyczne dotyczące:

  • organizowania i funkcjonowania opieki nad maluchami,
  • warunków świadczonych usług,
  • finansowania, nadzoru i kwalifikacji pracowników.

Natomiast samo prowadzenie tej placówki jest regulowane w rozumieniu Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

Z kolei wewnętrzne zasady funkcjonowania żłobka, np. wymiar czasu sprawowania opieki (co również wpływa na to, ile godzin pracuje opiekunka w żłobku) określone są w regulaminie organizacyjnym nadawany przez dyrektora żłobka. Dodatkowo każda placówka tworzy statut ustalający warunki przyjmowania dzieci, wysokości opłat lub udziału rodziców w ćwiczeniach, co pozwala opracować np. tygodniowy scenariusz zajęć w żłobku.

Po co tworzy się zasady funkcjonowania żłobka?

Informacje na temat zasad funkcjonowania żłobka są niezbędne w pracy opiekuna, ponieważ to dzięki nim placówka wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Dodatkowo ustalenie pewnych przepisów pozwala unikać nieporozumień i wpływa na jakość świadczonych usług. Zatem zapoznanie się z regulaminem oraz przestrzeganie wymogów prawnych jest obowiązkiem osoby zatrudnionej w każdej placówce oświatowej. 

kurs na opiekuna w żłobku

Ponadto dla pracownika ważna jest również umowa, która określa, ile godzin pracuje opiekunka w żłobku i na jakich warunkach. Pracownik powinien wiedzieć, czego dokładnie się od niego oczekuje i jakie czynności powinien realizować. Znajomość praw i obowiązków zatrudnionego również wpływa na działalność placówki.  

Czy żłobek podlega pod oświatę?

Prawo oświatowe reguluje, że system oświaty obejmuje m.in. przedszkola, szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze i placówki kształcenia ustawicznego. Ustawa ta nie obejmuje żłobków i klubów malucha, ponieważ działają one na podstawie odrębnych przepisów, jak było opisywane powyżej. 

Aby placówki te mogły rozpocząć legalną działalność, muszą być wpisane w odpowiedni rejestr, który jest rozpatrywany przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta – w zależności od miejsca prowadzenia placówki. Zatem, czy żłobek podlega pod oświatę? Odpowiedź brzmi nie, ponieważ po rozpatrzeniu wniosku o rejestr, są one pod nadzorem odpowiedniego organu wykonawczego.

Kurs na opiekuna w żłobku

Kursy na opiekuna w żłobku są sposobem na zdobycie wiedzy niezbędnej do podjęcia pracy jako opiekun dzieci. Kursant podczas kształcenia powinien nabyć umiejętności pozwalające mu prawidłowo wykonywać powierzone zadania, np. opracowywanie tygodniowego scenariusza zajęć w żłobku wpływających pozytywnie na rozwój dziecka. 

W związku z tym opracowane przez naszych specjalistów Szkolenie na Opiekuna w Żłobku lub Klubie Dziecięcym w programie uwzględnia następujące tematy:

  • psychologiczne podstawy rozwoju dziecka,
  • rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa,
  • stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka,
  • kompetencje opiekuna dziecka.

Warto dodać, że absolwent tego szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Uczestnik nie musi się martwić o wiarygodność otrzymanego dokumentu, ponieważ Krajowy Instytut Medyczny posiada zgodę na jego organizację od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.