Czy opiekunka w żłobku musi mieć wykształcenie? Jakie wymagania stawia ten zawód?

Aby zostać opiekunem w żłobku, należy być osobą komunikatywną, szczególnie w relacji z najmłodszymi, empatyczną, odpowiedzialną i cierpliwą, ale także wykształconą. Praca opiekuna w żłobku wiąże się z opieką nad małymi dziećmi, co wymaga odpowiedniej wiedzy oraz sporych umiejętności opiekuńczych. W tym artykule przedstawimy konkretne wymagania stawiane wobec osób na stanowisko opiekuna w żłobku oraz najlepsze rozwiązanie umożliwiające im potwierdzenie kwalifikacji.

Czy opiekunka w żłobku musi mieć wykształcenie? 

Tak, na stanowisko opiekunki w żłobku wymagane jest wykształcenie. Bez wiedzy i umiejętności potrzebnych do sprawowania opieki nad dziećmi i prawidłowego wykonywanie obowiązków zawodowych nie można pracować w tym zawodzie.

Opiekunka w żłobku powinna mieć odpowiednie wykształcenie, które może zdobyć:

 • zostając absolwentem studiów lub studiów podyplomowych na kierunku albo specjalności związanej z pedagogiką bądź wspomaganiem rozwoju lub
 • nabywając kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga lub lub
 • kończąc  “Szkolenie na Opiekuna w Żłobku lub Klubie Dziecięcym” dostępne na stronie naszej instytucji. 

Co trzeba mieć, żeby pracować w żłobku?

Aby pracować w żłobku jako opiekun, należy mieć odpowiednie wykształcenie, o którym pisaliśmy powyżej. Dodatkowo osoba ta powinna spełniać wymagania, takie jak:

 • dać rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
 • nie być pozbawiona i nie ma ograniczenia władzy rodzicielskiej;
 • wypełniać obowiązek alimentacyjny;
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub na tle seksualnym.

Zapisz się na “Szkolenie na Opiekuna w Żłobku lub Klubie Dziecięcym”, aby zdobyć wiedzę potrzebną do pracy jako opiekun w żłobku

Czy żeby pracować w żłobku trzeba mieć studia? 

Osoby bez studiów wyższych również są brane pod uwagę podczas rekrutacji na stanowisko opiekunki w żłobku. Wystarczy, że taki kandydat ma ukończone odpowiednie szkolenie kwalifikujące do pracy z małymi dziećmi, które daje mu takie same uprawnienia do wykonywania tego zawodu co ukończone studia. Przykładem takiego kształcenia jest “Szkolenie na Opiekuna w Żłobku lub Klubie Dziecięcym”.

opiekunka

Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie dostępne kursy na rynku mają potwierdzenie kwalifikacji zgodne z MPiPS i należałoby przed przystąpieniem do szkolenia to zweryfikować. Nasza instytucja spełnia wymogi potrzebne do tego, aby kształcić przyszłych opiekunów w żłobku, a ponadto spełniła wymogi komisji akredytacyjnej i uzyskała tym samym certyfikat zgodności Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami normy PN:EN ISO 9001:2015.

Jakie studia do pracy w żłobku? 

Studia potrzebne do pracy w żłobku jako opiekun to studia wyższe lub studia podyplomowe na kierunku albo o specjalności:

 • wczesne wspomaganie rozwoju, 
 • wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, 
 • edukacja prorozwojowa, 
 • pedagogika małego dziecka, 
 • psychologia dziecięca, 
 • psychologia wspierania rozwoju i kształcenia, 
 • psychologia wychowawcza.

Należy podkreślić, że studia nie są jedyną ścieżką kształcenia, jaką może podjąć opiekun w żłobku.

Czy opiekunka w żłobku musi mieć maturę? 

Opiekunka w żłobku nie musi mieć zdanej matury, ale nie zwalnia jej to z obowiązku zdobycia specjalistycznego przygotowania do pracy z maluchami. Wtedy to możliwością podjęcia nauki potrzebnej do wykonywania zawodu opiekunki w żłobku jest udział w “Szkoleniu Opiekuna w Żłobku lub Klubie Dziecięcym”. Wynika to z tego, że do szkolenia mogą przystąpić osoby, które ukończyły szkołę średnią i 18. rok życia.

Co daje “Szkolenie Opiekuna w Żłobku lub Klubie Dziecięcym”?

Absolwent „Szkolenia na Opiekuna w Żłobku lub Klubie Dziecięcym” po pozytywnym zakończeniu kształcenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, będące pełnoprawnym dokumentem wydawanym na podstawie decyzji Ministra Pracy i Polityki Społecznej, potwierdzającym uzyskaną wiedzę i umiejętności Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania opartej na Międzynarodowym Standardzie ISCO.