Podstawowy zakres wiedzy opiekunki w żłobku

kurs opiekuna w żłobku

Prawidłowe wykonywanie obowiązków opiekunki w żłobku wymaga specjalistycznego przygotowania ze względu na odpowiedzialność za dzieci, jaka spoczywa na pracownikach placówek oświatowych. W związku z tym w dalszej części artykułu omówimy zakres tematów potrzebny do tej pracy w kontekście kursu opiekuna w żłobku.

Obowiązki opiekunki w żłobku

Głównym celem pracy opiekunki w żłobku jest spełnianie funkcji opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi do lat 3. Pracownicy ci zajmują się planowaniem czasu malucha w placówce i organizacją zajęć w żłobku, a także są odpowiedzialni za realizacje określonego programu edukacyjnego. 

Co więcej, opiekunka do dzieci w żłobku ma duży wpływ na stymulowanie rozwoju: emocjonalnego, społecznego, ruchowego i poznawczego. Powinna ona także zajmować się prowadzeniem dokumentacji zajęć w żłobku. Ponadto wśród obowiązków opiekunki w żłobku wymienia się także dbanie o potrzeby fizjologiczne i psychospołeczne maluchów i pomoc w wykonywaniu codziennych czynności, np. w karmieniu, myciu.

Warto dodać, że osoba na tym stanowisku zajmuje się także prowadzeniem konsultacji dla rodziców lub prawnych opiekunów, podczas których udziela im porad w zakresie pracy z maluchami. Współpraca ta jest bardzo ważna dla osiągania dobrych efektów opiekuńczo-wychowawczych.

Zapisz się na  “Szkolenie na Opiekuna w Żłobku lub Klubie Dziecięcym”, by nabyć wiedzę i umiejętności potrzebne do realizowania opieki i zajęć w żłobku

Jaką wiedzę powinien obejmować kurs opiekuna w żłobku?

Aby prawidłowo wykonywać obowiązki opiekunki w żłobku, osoba na tym stanowisku powinna mieć wiedzę i umiejętności pozwalające zapewnić maluchom odpowiednią opiekę i warunki do rozwoju. Ponadto musi wiedzieć, w jaki sposób realizować zobowiązania wynikające z prawa. Zatem kurs opiekuna w żłobku powinien zostać opracowany tak, aby kursant zdobył wszechstronną wiedzę potrzebną do pracy w tego typu placówce oświatowej

W związku z tym “Szkolenie na Opiekuna w Żłobku lub Klubie Dziecięcym” opracowane przez specjalistów z naszego instytutu uwzględnia wszystkie powyższe wymagania. Jego program zawiera rozbudowane moduły tematyczne, takie jak:

  • psychologiczne podstawy rozwoju jednostki, 
  • rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa,
  • stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka,
  • kompetencje opiekuna dziecka.

Charakterystyka tematów na “Szkoleniu na Opiekuna w Żłobku lub Klubie Dziecięcym”

Pierwszy zaproponowany moduł to psychologiczne postawy rozwoju jednostki. W związku z tym kursant poznaje tematy związane z przebiegiem i uwarunkowaniem rozwoju jednostki w cyklu życia, a także wyjaśnieniem zjawiska adaptacji w kontekście rezultatu rozwoju. Uzupełnieniem tej wiedzy jest wskazanie osiągnięć rozwojowych na poszczególnych etapach życia.

Kolejny moduł poświęcony jest rozwojowi dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa: niemowlęcego i poniemowlęcego. W tej części opiekunka do dzieci zapoznaje się z charakterystyką zmian w zakresie rozwoju poznawczego, psychospołecznego i motorycznego. Ponadto uczy się rozpoznawać źródła zagrożenia i szans dla rozwoju, jego neurologiczne podstawy, a także mechanizmy i zadania rozwojowe.

zajęcia w żłobku

Co więcej, na trzecim module „Szkolenia na Opiekuna w Żłobku lub Klubie Dziecięcym” kursant poznaje sposoby na stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka, a w tym: rozpoznawanie potrzeb malucha oraz sprawowanie opieki pielęgnacyjnej i zdrowotnej nad maluchem prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się. Dodatkowo część ta jest poświęcona zagadnieniom związanym z planowaniem i dokumentowaniem zachowań dziecka, a także kreowaniem przedmiotowego i społecznego środowiska rozwojowego. Moduł ten nie pomija także tematu kultury oraz zabawy jako podstawowej formy aktywności.

Dalej kurs opiekuna w żłobku koncentruje się na kompetencjach opiekuna dziecka, dzięki któremu kursant dowiaduje się podstaw z zakresu medycyny ratunkowej, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a także innych zobowiązań prawnych. Ponadto poruszana jest tematyka emisji głosu i radzenia sobie ze stresem.

Dokumenty wystawiane po “Szkoleniu na Opiekuna w Żłobku lub Klubie Dziecięcym”

Absolwent “Szkolenia na Opiekuna w Żłobku lub Klubie Dziecięcym” po pozytywnym zakończeniu kształcenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Potwierdza ono zdobycie umiejętności zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania opartej na Międzynarodowym Standardzie ISCO. Warto dodać, że zaświadczenie to jest honorowane tak samo, jak dokument po ukończeniu szkolenia stacjonarnego.