Klub dziecięcy i żłobek – wymagania prawne

Każda placówka oświatowa ma obowiązek zapewnić dzieciom i uczniom w nich przebywającym bezpieczne warunki. W tym artykule wskażemy, jakie wymagania prawne dotyczą żłobki i kluby dziecięce i omówimy poszczególne z nich. 

Kto może założyć żłobek i klub malucha?

Zarówno żłobki, jak i kluby dziecięce mogą zakładać jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne, a także osoby fizyczne i prawne. Takie prawo przysługuje również jednostkom organizacyjnym, które nie posiadają osobowości prawnej. Informacja ta została zawarta w Ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Żłobek i klub dziecięcy – wymagania 

W kwestii zakładania i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego wymagania zostały określone w prawie w taki sposób, aby zapewnić maluchom bezpieczne warunki i wysoką jakość świadczonych czynności wychowawczo-opiekuńczych.

W związku z tym żłobek i klub dziecięcy musi:

  • spełniać wymogi sanitarno-lokalowe oraz przeciwpożarowe, a także uzyskać potwierdzenie spełniania tych wymogów;
  • zorganizować wyżywienie dla dzieci;
  • uzyskać wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych;
  • napisać statut i regulamin żłobka lub klubu dziecięcego;
  • zapewnić kadrę mającą odpowiednią wiedzę, która spełnia wymogi wynikające z przepisów.

Należy dodać, że podczas prowadzenia tych placówek oświatowych należy pamiętać o aktualizowaniu informacji zawartych w rejestrze oraz tworzeniu dokumentacji sprawozdawczej.

Poznaj naszą ofertę kursów online dla opiekunów dzieci 

Wymogi sanitarno-lokalowe oraz przeciwpożarowe

Spełnienie wymogów sanitarno-lokalowych przez lokal, w którym mogą być prowadzone żłobek lub klub dziecięcy, musi zostać potwierdzone przez właściwego inspektora sanitarnego (należy wziąć tu pod uwagę teren powiatu). Z kolei w przypadku klubu dziecięcego potwierdzenie takie wystawia wójt, burmistrz lub prezydenta miasta.

opieka nad maluszkami

Natomiast spełnienie wymagań przeciwpożarowych w żłobku lub klubie dziecięcym musi zostać zatwierdzone przez decyzję komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej.

Wyżywienie w żłobku lub klubie malucha

Żłobek i klub malucha ma obowiązek zapewnić dzieciom wyżywienie. Musi ono odpowiadać aktualnym normom żywienia dla danej grupy wiekowej, opracowanym przez Instytut Żywności i Żywienia. Posiłki mają znaczenie w kształtowaniu zdrowia i wspierania rozwoju dziecka, dlatego należy zadbać o ich jakość oraz odpowiednie przechowywanie. Warto dodać, że opłaty za posiłki ponoszą rodzice.

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną, dlatego też wymaga uzyskania wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Dokonywany jest on na podstawie odpowiedniego wniosku i prowadzony przy użyciu systemu teleinformatycznego przez wójta, burmistrza lub prezydent miasta w zależności od miejsca prowadzenia tej placówki.

Statut i regulamin żłobka lub klubu malucha

Żłobki i kluby malucha działają na podstawie statutu. Dokument ten powinien uwzględniać informacje dotyczące nazwy i miejsce jego prowadzenia, a także cele i zadania oraz sposób ich realizacji.  Ponadto określa się w nim warunki przyjmowania dzieci, zasady udziału rodziców w zajęciach, a także regulacje opłat za pobyt i wyżywienie malucha.

Z kolei regulamin ma na celu ustalenie organizacji wewnętrznej żłobka lub klubu dziecięcego. Jest on nadawany przez dyrektora żłobka lub osobę kierującą pracą klubu dziecięcego, którzy są także odpowiedzialni za jego realizację.

Odpowiednia kadra 

Praca z dziećmi wymaga odpowiedniego przygotowania, dlatego opiekunka w żłobku i klubie dziecięcym musi zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do prawidłowej opieki nad maluchami i realizacji innych zadań zawodowych. 

Kształcenie w tym zakresie można zdobyć na oferowanym przez nas “Szkoleniu na Opiekuna w Żłobku lub Klubie Dziecięcym”, dzięki któremu uczestnik pozna kompetencje opiekuna, psychologiczne podstawy rozwoju oraz wiedzę z zakresu stymulowania rozwoju dziecka. Uczestnik, który pozytywnie ukończy naukę, otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 

W naszej ofercie znajduje się także Szkolenie Uzupełniające dla Opiekuna w Żłobku lub Klubie Dziecięcym przeznaczone dla osób, które już posiadają kwalifikacje potrzebne do pracy w żłobku lub klubie dziecięcym, jednak nie pracowały jako opiekun powyżej 6 miesięcy. W ten sposób mogą zaktualizować swoją wiedzę w zakresie opieki nad dzieckiem. W tym przypadku absolwent także otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.